Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui 
Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România Filiala Vaslui

În 1994, Colegiul Asistentilor Medicali din România a avut initiativa elaborarii unei legi a asistentilor medicali din România, document inexistent pâna la acea ora în legislatia româneasca. OAMR a întocmit si prezentat Ministerului Sanatatii proiectul unei asemenea legi, iar dupa 7 ani, aceasta a fost aprobata de ambele camere ale Parlamentului, ca Legea 461/2001. În acelasi timp, titulatura organizatiei a fost modificata din Colegiul Asistentilor Medicali din România în Ordinul Asistentilor Medicali din România. Legea nr.461 s-a intitulat "Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România".
         Începerea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeana a impus însa alinierea legislatiei românesti la cea europeana în toate domeniile de activitate, inclusiv în privinta legislatiei care reglementeaza activitatea asistentilor medicali si a moaselor din România.
         Aceasta cerinta a determinat modificarea Legii 461/2001, dupa norme europene. Pentru ca acest deziderat sa fie atins, pe parcursul anilor 2002-2003, reprezentantii OAMR au participat la 5 sesiuni de lucru în cadrul Grupului Phare Ro, format din experti europeni, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, etc. Grupul a avut în vedere alcatuirea curriculei pentru pregatirea asistentilor generalisti si a moaselor, astfel încât nivelul de pregatire profesionala a asistentilor din România sa corespunda cerintelor din statele Uniunii Europene. De asemenea, a avut în vedere pregatirea procedurii de autorizare a asistentilor generalisti si a moaselor. Cele doua proiecte constituie punctul de plecare pentru alcatuirea procedurii privind recunoasterea, în tarile Uniunii Europene, a diplomelor de studii si a calificarilor profesionale pentru asistentii generalisti si moasele din România.
         Initial, grupul de lucru a intentionat sa aduca doar îmbunatatiri Legii 461/2001, dar modificarile necesare alinierii legislatiei românesti în  domeniu cu cea europeana au fost atât de numeroase si  semnificative, încât au determinat practic elaborarea unei noi legi.
         Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul Grupului PHARE Ro a fost adoptat de Parlamentul României în 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.
          Cea mai „vizibila” modificare adusa Legii 461/2001 a pornit chiar de la  titulatura organizatiei profesionale reprezentative a asistentilor medicali. Ordinul Asistentilor Medicali din România a devenit Ordinul Asistentilor Medicali si  Moaselor din România (OAMMR).
         Una dintre cele mai importante reglementari prevazute în  Legea 307/2004 se refera la autonomia profesiei de asistent medical si  moasa. Capitolul I, Art. 11, (3) stabileste ca „Asistentii medicali si  moasele care întrunesc conditiile prevazute la art.1 si  sunt stabiliti în România îsi pot desfasura activitatea si ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica independenta de asistent medical si  respectiv moasa”.
         Prin Legea 307/2004 pregatirea continua a asistentilor medicali si a moaselor nu mai este o optiune personala. Art. 45, lit. i), alin. 2 da dreptul OAMMR de a acorda credite numai membrilor care urmeaza cursuri de pregatire si alte forme de educatie avizate de organizatie. În alin. 2) se precizeaza, mai mult, ca “asistentii medicali si moasele sunt obligati sa efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educatie continua creditate”. Alin. 3) precizeaza ca OAMMR poate suspenda dreptul de libera practica asistentilor medicali si moaselor care nu realizeaza pe parcursul a 3 ani calendaristici numarul minim de de credite stabilite de organizatie.
         Astfel, OAMMR devine singura organizatie profesionala din România cu dreptul de a acorda credite pentru formele de pregatire continua a asistentilor medicali si moaselor (cursuri de perfectionare, etc.) demarate de organizatie sau de alte institutii, care solicita acest lucru. Asistentii medicali si moasele care urmeaza programe de educatie neavizate de OAMMR nu pot solicita credite.
         Pentru obtinerea acestor credite, OAMMR a initiat si demarat de la sfârsitul anului 2003 Programul National de Educatie Medicala Continua care reglementeaza manifestarile stiintifice pentru care se acorda credite, precum si modalitatea de creditare. Numarul minim de credite poate fi obtinut prin participarea la cursuri de educatie medicala continua, la manifestari stiintifice, prin abonamente sau aparitii în publicatii de specialitate.
         Astfel, ora de curs (de instruire, perfectionare, competenta, specializari, formare formatori) valoareaza 0,5 credite. Un participant la cursuri va primi credite în functie de numarul de ore efective teoretice de educatie medicala continua. De exemplu, un asistent medical care ia parte la un curs cu 20 de ore de pregatire va acumula 10 credite.
         Vor primi credite si asistentii medicali care urmeaza cursuri sustinute de organisme internationale, în functie de numarul de ore de EMC conferit de organizator.
         Asistentii medicali mai pot acumula credite si din participarea la manifestari stiintifice. Acestea sunt creditate în functie de durata efectiva. Pentru cele organizate la nivel local si regional se acorda câte 0,75 credite pentru fiecare ora. Pentru cele organizate la nivel national se acorda câte 1 credit/ora. Asistentii medicali care prezinta si lucrari, vor primi înca jumatate din numarul total de credite acordat  manifestarii stiintifice. De exemplu, un simpozion organizat la nivel national, cu durata de 40 ore, va primi 40 de credite. Participantii care asista la întreaga manifestare vor aduna 40 de credite, iar daca prezinta si lucrare, vor mai primi înca 20 de credite. Daca asistentul este prezent doar la 10 ore, va primi 10 credite, etc.
         Cursurile de perfectionare si manifestarile stiintifice organizate de filialele OAMMR sunt creditate de Comisia de Educatie Medicala Continua a OAMMR, cu avizul Biroului Executiv al OAMMR.
         Participantii la cursuri de perfectionare si la manifestarile stiintifice vor primi certificate/adeverinte care vor mentiona numarul de credite obtinut de asistentul medical. Documentele sunt editate si înseriate de Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua a OAMMR.
         Credite pot fi obtinute si din abonamente la publicatii medicale, aparitii în publicatii de specialitate.
         Legea 307/2004 sustine pregatirea asistentilor medicali generalisti, a moaselor si a asistentilor medicali de alte specialitati prin învatamânt de scurta si lunga durata, dar mentine si învatamântul postliceal sanitar cu durata de 3 ani (Art.19). Art. 20 precizeaza însa ca asistentii medicali care se înscriu la colegii universitare, facultati de asistenti medicali sau moase îsi pot echivala studiile efectuate în învatamântul postliceal.
         Legea 307/2004 prevede drepturi si obligatii si pentru organismul profesional reprezentativ al asistentilor medicali si moaselor din România. Acesta are un rolul principal în asigurarea cresterii calitatii pregatirii profesionale a asistentilor medicali si a moaselor. Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România „organizeaza forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a asistentilor medicali si a moaselor”(Art.42, lit.c)).
         Printre atributiile Ordinului Asistentilor Medicali si  Moaselor din România reglementate de 307/2004 se numara si colaborarea cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica  independenta (Art.42, lit.n)) si colaborarea cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei la stabilirea numarului anual de locuri în institutiile de învatamânt acreditate pentru asistenti medicali si moase - numerus clausus (Art.42, sect.2, lit. a). Ordinul Asistentilor Medicali si  Moaselor din România stabileste „în functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurarilor de raspundere civila pentru asistentii medicali si moase” (Art.42, sect.1, lit.p)) si organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica, deontologie si a cazurilor de malpraxis, în calitate de organ de jurisdictie profesionala (Art.42, lit.g)).
         Dupa aparitia Legii 307/2004, OAMMR a modificat Codul de etica si deontologie al asistentului medical si moasei (elaborat de OAMR în 2001 pentru prima data în istoria acestei profesii), Statutul organizatiei si Regulamentul de organizare si functionare.
         Codul OAMMR face precizari referitoare la comportamentul etic si deontologic al moasei, precizari referitoare la exercitarea profesiei în anumite specialitati, ca de exemplu pentru psihiatrie si tehnica dentara mentioneaza care sunt situatiile în care un membru OAMMR poate fi scos din culpa desi a încalcat prevederile Codului. De asemenea,  aduce detalii clare ale modului în care se demareaza si se deruleaza anchetele în cazul reclamatiilor de culpa medicala, impune reguli stricte referitoare la obligatiile morale si atitudinea membrilor OAMMR fata de organizatie si fata de proprii colegi.
         Un capitol important este destinat si regulilor etice si deontologice pe care trebuie sa le respecte asistentii medicali si moasele care vor lucra independent.
         De asemenea, avertizeaza asupra necesitatii ca asistentul medical sa îsi pastreze independenta deciziilor profesionale fata de autoritatea de stat, interese de alt gen, în beneficiul pacientului.
         Statutul OAMMR face precizari începând de la drepturile si obligatiile asistentilor medicali si a moaselor si pâna la posibilitatile de schimbare din functie a liderilor alesi.
         OAMMR devine organizatie „de interes public” si beneficiaza de „autonomie institutionala”. Organizatia are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci si de control în cazul membrilor cu drept de libera practica, asistenti medicali si moase. Statutul OAMMR prevede în mod explicit atributiile presedintilor, vicepresedintilor, secretarilor de filiale si ale celor alesi la nivel national.
         Biroul Executiv al OAMMR are atributii de la organizarea educatiei medicale continue si pâna la desemnarea reprezentantilor organizatiei în Consiliile de Administratie ale Caselor de Asigurari, spitalelor, etc.
         Documentul stabileste si termenul de 30 de zile ca perioada maxima în care  Biroul Executiv si Birourile Consiliilor au obligatia sa raspunda petitiilor si cererilor membrilor organizatiei.
         Statutul prevede ca membrii care au o activitate deosebita în organizatie sau profesionala pot primi diverse distinctii, pornind de la titluri onorifice si pâna la premii si recompense. Au dreptul de a participa la programe de perfectionare si pregatire si de a participa la actiunile organizate. Asistentii medicali si moasele vor primi certificate care sa ateste calitatea de membru OAMMR.
         În privinta obligatiilor ce revin membrilor OAMMR, documentul insista în mod special asupra comportamentului pro-organizatie al asistentilor medicali si al moaselor. Acestora li se cere sa apere  interesele si reputatia profesiei si a OAMMR si sa se abtina de la fapte menite a aduce prejudicii organizatiei
         Alte activitati initiate sau în care a fost implicata organizatia profesionala a asistentilor medicali si moaselor din România:
         În 2001, Ordinul Asistentilor Medicali din România a întocmit si propus Ministerului Sanatatii proiectul pentru înfiintarea Registrului Unic National al asistentilor medicali. Initiativa Ordinului Asistentilor Medicali din România a avut drept scop alcatuirea unei baze de date a tuturor asistentilor medicali posesori ai autorizatiei de libera practica, dupa modelul existent în statele occidentale.
         Prin Ordinul 180/2003 emis de Ministerul Sanatatii, Ordinul Asistentilor Medicali din România este implicat direct în eliberarea autorizatiei de practica si libera practica medicala pentru personalul medical.
         Din 2003, Ordinul Asistentilor Medicali colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la alcatuirea tematicii si a bibliografiei si la elaborarea subiectelor în cazul examenelor pentru obtinerea gradelor profesionale. Ordinul Asistentilor Medicali din România a militat si a reusit sa impuna modificarea acestor documente, în conditiile în care nu fusesera actualizate în ultimii 20 de ani.
         Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România are reprezentanti în grupul coordonat de Organizatia Mondiala a Sanatatii si Ministerul Sanatatii pentru implementarea Declaratiei de la Munchen si participa la  implementarea proiectului la nivel national, elaborat dupa ce România a devenit parte semnatara a documentului.
         Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România este  reprezentat, conform proiectului Legii Spitalelor în consiliile de administratie ale unitatilor sanitare de pe teritoriul tarii.
         Ordinul Asistentilor Medicali si Moselor din România are dreptul, conform Ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr.3176/2002 si 137/2002 sa participe, prin membri desemnati, la examenele de absolvire a cursurilor de pregatire postliceala a asistentilor medicali.
         Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România este desemnat  sa reprezinte aceasta categorie profesionala "în relatiile cu organizatii neguvernamentale si cu sindicate, pe plan national si international".
         Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România are, din 2001 propria publicatie, revista trimestriala Ars medica, revista care, din 2005 este editata o data la doua luni.


© Copyright 2009, ERACONSULT
[ Home ][ Statut ][ Regulament ][Legislatie ][ Examene / Cursuri ][ Contact ][ Versiune Veche ]
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree medical web templates