OAMGMAMR Filiala Vaslui

DESPRE NOI

Ordinul Asistenţior Medicali Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este o asociaţie profesională naţională ce are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională, a normelor, dispoziţiilor şi standardelor profesionale în vigoare şi care îşi desfăşoară activitatea conform cu prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008.

În 1994, Colegiul Asistenților Medicali din România a avut initiativa elaborării unei legi a asistenților medicali din România. C.M.R. a intocmit și prezentat Ministerului Sănătății proiectul unei asemenea legi, iar după 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. În același timp, titulatura organizației a fost modificată din Colegiul Asistenților Medicali din România în Ordinul Asistenților Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat “Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistentilor Medicali din România”. Începerea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeană a impus însă alinierea legislației românesti la cea europeană în toate domeniile de activitate, inclusiv în privința legislației care reglementează activitatea asistenților medicali și a moaselor din România.

Această cerință a determinat modificarea Legii 461/2001, după norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul Grupului PHARE RO și a fost adoptat de Parlamentul României în 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical și moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moaselor din România (OAMMR). Una dintre cele mai importante reglementări prevăzute în Legea 307/2004 se referă la autonomia profesiei de asistent medical și moașă. Prin Legea 307/2004 pregătirea continuă a asistenților medicali și a moașelor nu mai este o opțiune personală, ci “asistenții medicali și moasele sunt obligați să efectueze cursuri de pregătire și alte forme de educație continuă creditate”. Pentru obținerea acestor credite, OAMGMAMR a inițiat și demarat de la sfârsitul anului 2003 Programul Național de Educație Medicală Continuă care reglementează manifestările științifice pentru care se acordă credite, precum și modalitatea de creditare.

OAMGMAMR devine organizație “de interes public” și beneficiază de “autonomie instituționala”. Organizația are rolul nu doar de supraveghere a exercitării profesiei, ci și de control în cazul membrilor cu drept de liberă practică, asistenți medicali și moase. Statutul OAMGMAMR prevede în mod explicit atribuțiile presedinților, vicepresedinților, secretarilor de filiale și ale celor aleși la nivel național. Din noiembrie 2008, conform Ordonanței de Urgență 144/2008 care abrogă Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se organizează și funcționează ca organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

Certificatul de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se avizează anual, în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

  • copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;

  • declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi art. 15 din OUG 144/2008;

  • certificatul de cazier judiciar;

  • certificatul de sănătate fizică şi psihică.

Documente și informații utile

Adeverința de participare la concurs

Asistenţii medicali şi moaşele care vor să se înscrie la un concurs în vederea angajării trebuie să prezinte, pe lângă adeverinţa/certificatul de membru, o adeverinţă din partea filialei în care sunt înscrişi. Cererea tipizată pentru eliberarea adeverinţei se completează şi se depune la sediul filialei judeţene. În document, solicitantul trebuie să precizeze unde doreşte să se angajeze şi data la care are loc concursul. Adeverinţa este valabilă 30 de zile de la data eliberării. Nu se percepe taxă pentru emiterea documentului.

Suspendarea din calitatea de membru OAMGMAMR

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pot fi scutiți de la plata cotizației pe perioada suspendării calității de membru al organizației, inclusiv în cazul concediului de maternitate. Pentru a fi scutiți de la plata cotizației, membrii organizației trebuie să solicite, în scris, suspendarea temporară din calitatea de membru al filialei județene de care aparțin, înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Scutirea de la plata cotizației nu operează retroactiv. Pentru suspendarea din calitatea de membru OAMGMAMR Iaşi sunt necesare cererea datată şi semnată, certificatul de membru în original şi decizia de la angajator privind suspendarea relaţiilor contractuale pe perioada respectivă.

ROLUL OAMGMAMR

Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a acționa pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical/moașa, de a promova o noua imagine a asistentului medical/moasei în randul societății și de a asigura calitatea serviciilor oferite de asistenți medicali/moașe. În vederea realizării acestor demersuri, elementul esențial este procesul educațional.

DESPRE EDUCAȚIA MEDICALĂ CONTINUĂ

Educatia Medicala Continua (EMC) constă în ansamblul activităților educaționale planificate care au ca scop menținerea sau dezvoltarea cunosțintelor, conduitei și atitudinilor profesionale necesare asistentului medical/moasei pentru a-i desfășura eficace activitatea profesională si, în acelasi timp, pentru dezvoltarea permanentă a performanțelor individuale ți crețterea reală a calității serviciilor medicale prestate.

DESPRE EDUCAȚIA MEDICALĂ CONTINUĂ

Educația continuă a asistentilor medicali/moașelor este o necesitate și o obligație profesională etică. Este o decizie personală, responsabilă a fiecărui asistent medical/moașă, OAMGMAMR oferind doar cadrul organizatoric și legal pentru această formă de educație. Asistentul medical/moașa care nu se instruiește permanent, nu poate pierde calitatea de specialist, dar poate fi personal dezavantajată într-o altă manieră (în condițiile evoluției explozive în domeniul medical, retardul profesional se instalează foarte rapid și devine vizibil).

PUBLICAȚII CREDITATE

Publicații creditate de OAMGMAMR pentru anul 2018:

  • Ars medica – 9 credite/abonament anual;
  • Viata Medicala – 5 credite/abonament anual;
  • Farmacist.ro – 6 credite/abonament anual.